Numarul 1 – 2010

CUPRINS CINISM CLASIC, CINISM MODERN SI IMPLICAłII PENTRU PROCESUL DEMOCRATIC – Matei Oana MODELUL SOCIETĂłII ROMÂNESTI POST ADERARE. O ABORDARE DE STÂNGA – Dobrescu Smaranda GEN SI CUTUME SOCIALE Bernea Ilinca CĂLĂTORI ÎN MARELE SPAłIU AL GLOBALIZĂRII – FENOMENUL MIGRAłIEI SI IMPLICAłIILE SALE LA NIVELUL FAMILIE – Arsene Andreea CARACTERISTICI ALE SFEREI PUBLICE ROMÂNESTI SI […]

Read More

Numarul 1 – 2009

  ETICA PRINCIPIU – ABORDAREA DEONTOLOGICĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ / ETHICS AS PRINCIPLE– DEONTHOLOGICAL APPROACH IN PUBLIC ADMINISTRATION Matei Oana LEGILE ADMINISTRATIVE ROMÂNEŞTI DIN PERIOADA INTERBELICĂ / ROMANIAN ADMINISTRATIVE LAWS IN INTERWAR PERIOD Benţe Cristian AGENDA LISABONA / LISABON STRTEGY Porumbăcean Claudiu STRUCTURĂRI ŞI RESTRUCTURĂRI TERITORIAL – ADMINISTRATIVE ÎN NV ROMÂNIEI: PROIECTE, DISPUTE ŞI REALIZĂRI […]

Read More

revad

    REVISTA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI POLITICI SOCIALE The Public Administration and Social Policies Review   UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD“Vasile Goldiș” Western University of Arad FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE, POLITICE ŞI ADMINISTRATIVEThe Faculty of Humanities, Political and Administrative Sciences A Biannual Professional JournalISSN (print) 2067-1695ISSN (online) 2344-4940ISSN-L 2067-1695  

Read More