Numarul 1 – 2010

CUPRINS

CINISM CLASIC, CINISM MODERN SI IMPLICAłII PENTRU PROCESUL DEMOCRATIC – Matei Oana

MODELUL SOCIETĂłII ROMÂNESTI POST ADERARE. O ABORDARE DE STÂNGA – Dobrescu Smaranda

GEN SI CUTUME SOCIALE Bernea Ilinca

CĂLĂTORI ÎN MARELE SPAłIU AL GLOBALIZĂRII – FENOMENUL MIGRAłIEI SI IMPLICAłIILE SALE LA NIVELUL FAMILIE – Arsene Andreea

CARACTERISTICI ALE SFEREI PUBLICE ROMÂNESTI SI CONFIGURAREA POSTDECEMBRISTĂ A STRUCTURII SOCIALE – Darie Despa Nadina

ARMONIZAREA LEGISLATIEI ARHIVISTICE ROMANESTI CU CEA EUROPEANA SI PREGATIREA PERSONALULUI RESPONSABIL CU ACTIVITATEA DE ARHIVA – Porumbăcean Claudiu

CÂTEVA CONSIDERAłII PRIVIND ÎNCEPUTURILE ADMINISTRAłIEI PUBLICE CA DISCIPLINĂ ACADEMICĂ – Bente Cristian


CONTENTS

KYNICISM, CYNICISM AND IMPLICATION FOR THE DEMOCRATIC PROCESS – Matei Oana

POST ADHERING ROMANIAN SOCIETY PATTERN. A LEFT SIDED APPROACH – Dobrescu Smaranda

GENDER AND SOCIAL CUSTOMS – Bernea Ilinca

TRAVELLERS INTO THE GIANT SPACE OF GLOBALIZATION – MIGRATION PHENOMENON AND ITS IMPLICATIONS AT THE FAMILY
LEVEL – Arsene Andreea

THE CHARACTERISTICS OF THE ROMANIAN PUBLIC SPHERE AND THE POSTDECEMBER CONFIGURATION OF SOCIAL STRUCTURE Darie  – Despa Nadina

THE HARMONIZATION OF THE ROMANIAN ARCHIVE LEGISLATION WITH THE EUROPEAN ONE, AND THE TRAINING OF ARCHIVE STAFF
– Porumbăcean Claudiu

A FEW CONSIDERATIONS ABOUT THE ACADEMIC BEGINNINGS OF PUBLIC ADMINISTRATION – Bente Cristian